Escola Municipal de Segones Oportunitats

Objectius del recurs

Servei socioeducatiu que té per objectiu refer trajectòries educatives per a joves d’entre 16 i 21 anys que han interromput el seu itinerari en l’etapa obligatòria (abandonament escolar prematur) o en l’etapa post obligatòria.

Els seus objectius són:
- Acompanyar, orientar i donar suport al conjunt de joves en la seva transició cap a la vida adulta.
- Facilitar el seu retorn al sistema educatiu reglat, en el cas que hagin abandonat prematurament els estudis obligatoris o post obligatoris.
- Capacitar-los perquè puguin accedir al mercat laboral.

Accions previstes

L’em2o ofereix un programa que es fonamenta en els següents eixos d’accions:
* Diagnosi i empoderament
Aquest primer eix de treball té un triple objectiu:
- diagnosticar i avaluar la situació de cada jove en la seva globalitat.
- empoderar el o la jove amb la recuperació de l’autoestima, ajudar-lo a detectar les seves potencialitats, els seus talents i a expressar-los.
- Conèixer els seus punts forts, els febles i com pot gestionar-los i superar-los.

* Definició d’un pla personal de treball (PPT)
Aquest eix es desenvolupa a continuació del primer. Objectius:
- Informar i orientar a nivell formatiu i laboral per a que el jovent tingui la informació que els ajudi a triar quin tipus de formació o camp professional els agradaria desenvolupar.
- Cada jove, amb el suport de la tutoria, definirà un pla personal de treball, PPT, en el qual expressarà per escrit el què vol fer i quines fites es proposa assolir en funció de les seves potencialitats i desitjos.

* Execució del pla personal de treball (PPT). Formació
L’objectiu d’aquest eix és l’execució del pla personal de treball (PPT). A tal efecte, la metodologia a aplicar es fonamentarà en:

- orientar, acompanyar i recolzar el jove en la seva integració en el sistema educatiu o preparar-lo per a la seva incorporació en el mercat laboral.
- la realització per part del o la jove d’un conjunt de formacions.

El conjunt de formacions són:

a) Formació en aspectes socials i personals.
b) Formació bàsica i transversal.
c) Formació tècnica professional.
d) Formació en centres de treball (pràctiques no laborals)

* Activitats de lleure educatiu, esport i aprenentatge i servei.

Les activitats de lleure educatiu, esport i d’aprenentatge i servei són un conjunt d’iniciatives i experiències per als joves que es realitzen dins del programa de l’em2o.

Els objectius d’aquestes activitats són afavorir la integració a l’escola, generar una relació positiva amb el procés d’aprenentatge, afavorir l’organització i la gestió del propi temps (diferenciar els espais i els moments de treball i de lleure), prevenir l’absentisme i l’abandonament i donar als joves l’oportunitat de conèixer i experimentar realitats diferents, de ser coneguts i reconeguts pel conjunt social que els envolta.

* Treball d’acompanyament amb les famílies
- La relació amb les famílies de les persones joves, principalment quan són menors d’edat, és un aspecte que rep una atenció especial des del servei.
- L’objectiu és potenciar el vincle i la implicació de la família en el procés educatiu de les persones joves.

Aquests eixos es desenvolupen segons:

* Primer curs (a desenvolupar en els equipaments del c de Capella 10 i de l’EJ Les Basses):
- Diagnosi i empoderament
- Definició d’un pla personal de treball (PPT)
- Execució del pla personal de treball (PPT). Formació en aspectes socials i personals, bàsica, transversal i “tastets d’oficis”.
- Activitats de lleure educatiu, esport i aprenentatge i servei.
- Treball d’acompanyament amb les famílies.

* Segon curs (a desenvolupar en els centres de formació reglats o especialitzats vinculats amb l’em2o):
- Formació tècnica professional en els centres reglats o especialitzats (programes de formació i inserció, certificats de professionalitat, cicles de formació professional de grau mig i superior, certificats de professionalitat, formacions a mida)
- Formació a l’em2o en competències per a donar suport a la continuïtat i l’èxit en la formació tècnica professional.

Durada en hores

2000 Hores

Tipologia del recurs

Informació ocupacional
Orientació professional
Orientació acadèmica i/o vocacional

Nom del programa en el qual s’inclou el recurs

EM2O

Grup poblacional destinatari

Joves

Preu

Gratuït

Finançament del recurs

Ajuntament de Barcelona

Requisits d’accés

L’accés a l’em2o és voluntari i la formació és gratuïta. El jovent hi pot accedir mitjançant la proposta de: -equip de professionals del Servei d’orientació Pla Jove del Consorci d’educació de Barcelona -equip de professionals dels centres de serveis socials municipals de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Horari

Contactar amb el centre

Recurs permanent

Nombre de places

45

Observacions

Per posar-se en contacte podeu enviar un correu directament a em2o@bcn.cat o trucant al 935 156 669 per a demanar informació.

Enllaç per a la inscripció al recurs

Entitat

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
Plaça d'Espanya, 5
Sants-Montjuïc, Hostafrancs
934023663
imebatencio@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/qui-som/una-ciutat-educadora/institut-municipal-deducacio-de-barcelona-imeb